ТОРГОВЕЦ

Найдено 3 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [постсоветское] [современное]

Торговец
(merchant,商人)-участник системы распределения, который покупает товары для их перепродажи. Действует от своего собственного, создает запасы товара.

Источник: Учебный словарь терминов по экономике и менеджменту. 2017 г.

ТОРГОВЕЦ

1) посредник, вступающий временно в права владения на покупаемый им товар, который он затем перепродает; 2) лицо, торгующее товаром, покупающее и продающее товар.

Источник: Современный экономический словарь. 2-е изд.

ТОРГОВЕЦ
(merchant) Торговец, который покупает товары для их перепродажи; он действует от своего собственного имени и, как правило, держит запасы товара. Обычно торговец покупает товар крупными партиями, а продает более мелкими; он часто связан с экспортной и транзитной торговлей (entrepot trade).

Источник: Бизнес. Оксфордский толковый словарь

Найдено научных статей по теме — 14

Читать PDF
268.43 кб

Формування системи показників оцінювання доцільності застосування факторингу в діяльності торговельн

Л. Г. Квасній, І. В. Фаринович
Запропоновано систему показників, яка буде сприяти прийняттю обгрунтованих управлінських рішень щодо доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств.
Читать PDF
415.38 кб

Напрями удосконалення методики визначення оптимальної асортиментної структури товарообігу торговельн

Т. Г. Васильців, Ю. М. Кривішин
Обґрунтовано роль маркетингу у забезпеченні оптимальної структури товарообігу торговельного підприємства та запропоновано алгоритм забезпечення збільшення обсягу товарообігу внаслідок удосконалення асортиментної структури підприєм
Читать PDF
524.02 кб

Основні торговельні партнери України в європейському Союзі

Л. М. Садула
Йдеться про зовнішньоторговельні відносини України з основними партнерами країнами-членами Європейського Союзу: ФРН, Польщею, Італією, Угорщиною, Великою Британією та Францією.
Читать PDF
2.14 мб

Напрями гармонізації ставки ПДВ в Україні в контексті міжнародних торговельних відносин

Наталя Володимирівна Філіппова
Читать PDF
174.66 кб

Характеристика структурних змін у вітчизняній торговельній мережі будівельно-оздоблювальних матеріал

О. Є. Качан
Проаналізовано сучасні зміни у складі і структурі суб'єктів споживчого ринку будматеріалів. Зроблено прогноз подальшого розвитку організаційних форм ринку будівельних і оздоблювальних матеріалів.
Читать PDF
303.34 кб

Адаптація організації стратегічного аналізу до структури управління торговельним підприємством

Р. П. Підлипна
Досліджено організацію стратегічного аналізу до структури управління торговельним підприємством, з'ясовано типи організаційної структури підприємства, визначено складники організаційної структури управління та запропоновано його м
Читать PDF
302.21 кб

Значення діагностики фінансового стану в системі управління торговельним підприємством

О. О. Ільчук, К. О. Дєдова
Обґрунтувано роль діагностики фінансового стану в системі управління підприємством та розкрито окремі аспекти її практичної реалізації.
Читать PDF
342.67 кб

Удосконалення внутрішнього контролю як складової управління торговельним підприємством

Л. Г. Медвідь, Д. О. Харинович-Яворська
Визначено передумови та напрями розвитку методики внутрішнього контролю на торговельних підприємствах у сучасних умовах. Розкрито місце та роль внутрішнього контролю в управлінні стійким розвитком торговельних підприємств.
Читать PDF
337.37 кб

Зміст і пріоритети стратегічного аналізу в системі управління торговельними підприємствами

Р. П. Підлипна
Розглянуто зміст стратегічного аналізу, його означення і завдання. Обґрунтовано потребу розмежування завдань стратегічного аналізу у регулярній та проектній діяльності, на рівні мережевих компаній і окремих магазинів.
Читать PDF
424.92 кб

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПіДХОДіВ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГіЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ Пі

Криворучко О. С.
У статті розглядається методичний підхід до формування конкурентних маркетингових стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України.
Читать PDF
779.10 кб

Алгоритм створення транспортно-логістичних центрів на базі морських торговельних портів

Ковбатюк М. В.
Одним з напрямків розвитку українських морських портів для активізації інтеграції в міжнародну транспортно-логістичну систему є створення на їх базі транспортно-логістичних центрів.
Читать PDF
377.56 кб

ПРОВЕДЕННЯ БЕНЧМАРКіНГУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПіДПРИєМСТВ СПОЖИВЧОї КООПЕРАЦії

Двірко Ю. В.
У статті розглядається розроблена автором інтегральна оцінка конкурентоспроможності ринкових об’єктів.
Читать PDF
322.70 кб

Особливості системи управління персоналом на торговельних підприємствах

Солнцева Н. В., Надворний О. С.
У статті проаналізовані особливості праці на торгових підприємствах, обов’язки, до яких зводиться діяльність основних категорій торговельних працівників.
Читать PDF
399.96 кб

Структура торговельних і фінансових зв"язків у зонах вільної торгівлі

Шевченко Володимир Юліанович
В статье рассмотрены различные модели договоров о свободной торговле (ДСТ) и зон свободной торговли (ЗСТ), определен комплексный к их структуре и результатам в условиях нестабильности глобальной экономической среды.

Похожие термины:

 • торговец, работающий в зале биржи

  Член фондовой или товарной биржи, ведущий операции в зале биржи за свой счет. Он должен подчиняться правилам ведения торговых операций, аналогичным правилам "специалистов", ведущих операции от име
 • торговец, биржевой маклер, спекулянт

  В общем значении: любое лицо, покупающее и продающее товары или услуги для получения прибыли; дилер (dealer) или торговец (merchant). См. также barter, trade. Инвестиции: (1) Лицо, занимающееся покупкой и продажей ц
 • ТОРГОВЕЦ БРОДЯЧИЙ

  cheap jack) лицо, специализирующееся на быстрой продаже товара с помощью нетрадиционных приемов. Обычно он получает некоторое количество товара по низкой цене (это может быть имущество банкрота) и про
 • ДОБРОВОЛЬНЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЕЦ

  (voluntary retailer) См.: символический розничный торговец (symbol retailer).
 • джоббер; маклер; мелкооптовый торговец, комиссионер

  1) Оптовик, в частности, приобретающий небольшие партии у производителей, импортеров или иных оптовых продавцов и перепродающий товар розничным торговцам. (2) Термин, применяемый на Лондонской фонд
 • Розничный торговец

  юридическое или физическое лицо, основным видом деятельности которого, в отличие от оптового торговца, является продажа товаров конечным покупателям. Главными решениями розничных торговцев в об
 • торговец полными лотами

  Лицо, покупающее или продающее ценные бумаги в любом количестве по 100 акций, являющихся объектом ежедневных сделок и по которым публикуются ежедневные котировки, или по 10 неходовых акций.
 • Комиссионный торговец фьючерсами

  Фирма или лицо, исполняющее посреднические функции в процессе срочных биржевых торгов. Комиссионный торговец фьючерсами должен иметь лицензию, выданную Комиссией по срочной биржевой торговле (Co
 • Торговец фьючерсными контрактами

  официально зарегистрированная брокерская фирма или частное лицо, выполняющая приказы на покупку или продажу фьючерсных контрактов в соответствии с правилами биржи и принимающая в связи с этими
 • НЕЗАВИСИМЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЕЦ

  (independent rеtailer) Мелкий розничный торговец (retailer), который обычно имеет от одного до девяти магазинов. В настоящее время во многих сферах розничной торговли такие торговцы уступили позиции сети однот
 • оптовый торговец, поставщик

  В общем значении: (1) Посредник или оптовый торговец (distributor), продающий ценные бумаги, главным образом, розничным торговцам, мелкооптовым распространителям (jobbers), другим торговцам, а также промышле
 • ОПТОВЫЙ ТОРГОВЕЦ

  крупное коммерческо-посредническое предприятие, которое занимается закупкой товаров и организацией товароснабжения розничных торговцев или отдельных потребителей.
 • продавец, поставщик, уличный торговец

  1) Торговый посредник. Поставщик товаров и услуг; им может быть производитель, импортер или оптовый распространитель. Например, одним из компонентов индекса ведущих показателей (leading indicators) являетс
 • позиционный торговец

  Торговец товарно-сырьевой продукцией, который руководствуется долгосрочным подходом (шесть месяцев или более) к рынку. Обычно, обладая опытом выше среднего, информацией и капиталом, эти торговцы
 • СИМВОЛИЧЕСКИЙ РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЕЦ

  (symbol retailer, voluntary retailer) Добровольное объединение группы независимых розничных торговцев, для того чтобы закупить у оптовиков (wholesalers) большое количество товара со скидкой, чего каждый из них в отдель
 • ОПТОВИК ОПТОВЫЙ ТОРГОВЕЦ

  (wholesaler) – крупное коммерческо-посредническое предприятие, которое занимается закупкой товаров и организацией товароснабжения различных потребителей. Оптовый торговец, как правило, является вла
 • торговец неполными лотами

  Лицо, покупающее и продающее ценные бумаги в лотах, содержащих менее 100 акций, в отличие от профессиональных инвесторов и других со значительными средствами, которые заключают сделки на большие су
 • торговец получающий разницу на ценах разных бирж

  Торговец товарами, который пытается получить разницу по фьючерсным ценам на одни и те же товары на различных товарных биржах путем покупки на одной бирже и продажи на другой.
 • зарегистрированный торговец опционами

  Специалист, работающий в операционном зале Американской фондовой биржи и отвечающий за соблюдение честности и порядочности на рынке определенных групп опционов.
 • аффилированный оптовый торговец

  1) оптовик, который владеет группой аффилированных розничных магазинов; 2) оптовик, который кооперируется с другими оптовыми фирмами для получения определенных коммерческих преимуществ.