КАМЕНОВ Евгени Ганчев

Найдено 1 определение
КАМЕНОВ Евгени Ганчев
(р. 29.12.1908), болгарский гос. и обществ. деятель, экономист, акад. Волг. АН (1960), засл. деят. науки (1969). Член БКП с 1931. Участник антифашистского Сопротивления, в 1941 - 44 находился в концлагере. В 1948 - 51 зам. министра иностр. дел, директор Ин-та экономики Волг. АН (1951 - 54). В 1954 - 60 на дипломатия, работе. С 1960 секретарь Отделения философии, экономики и права Волг. АН. Автор работ по проблемам социалистич. экономики и экономич. отношений с капиталистич. странами.
Соч.: Природа и общество, София, 1939; Географското положение и природните особености на България, отразени в стопанското и развитие, София, 1944; Икономика на народните демокрации, София, 1949; Икономическата помощ на Съветския Съюз - решаващ фактор за изграждането на социализма в България, София, 1955; Икономическите отношения между социалистическите и капиталистическите страни. Обективни предпоставки и характерни черти, София, 1960.

Источник: Экономическая энциклопедия. Политическая экономия в 4 т. Советская энциклопедия 1979-1980 гг.